สรุปเหรียญตามสถาบัน (ระดับประถมศึกษา) 

อันดับ โรงเรียน
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 47 36 43 126
2 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 36 29 35 100
3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 27 27 24 78
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) 15 14 22 51
5 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 7 12 15 34
6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 5 11 9 25
7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 6 5 14
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 3 4 8 15
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา 2 3 5 10
10 โรงเรียนอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 1 0 4 5
11 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 0 0 2 2
  รวม 146 142 172 460
สรุปเหรียญตามสถาบัน (ระดับมัธยมศึกษา) 

อันดับ โรงเรียน
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 64 54 43 161
2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 34 29 39 102
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 31 36 34 101
4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 27 12 38 77
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 25 48 46 119
6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 16 30 41 87
7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 15 16 23 54
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 14 21 50
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 12 9 11 32
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 8 12 31
11 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 11 4 6 21
12 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 9 2 9 20
13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา 5 4 9 18
14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 2 6 4 12
15 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 2 4 14 20
  รวม 279 276 350 905